Orekhov, Alexander Nikolaevich, Skolkovo Innovative Center and Institute of Gene Biology, Russia