Chen, Hongmei, Tianshui Combine Traditional Chinese and Western Medicine Hospital, Tianshui, Gansu, 741020, China, China