Htut, Thaung, Wildlife Conservation Society-Myanmar Program, Myanmar, No. 12 (B21-22), Yadanamyine Road, Kamayut, Yangon